Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Sportu

Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Sportu


Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w pełni poświęca się propagowaniu świadomości ekologicznej oraz trosce o nasze naturalne środowisko.

Naszym głównym celem jest inspiracja społeczności do zaangażowania się w ochronę przyrody i krajobrazu. Poprzez różnorodne działania, takie jak szkolenia, warsztaty oraz konferencje, dążymy do rozpowszechniania wiedzy na temat ekologii oraz promowania korzyści płynących z proekologicznych zachowań. Chcemy, aby zarówno dzieci, jak i dorośli, zdobywali świadomość konieczności troski o środowisko naturalne i podejmowali aktywne działania na rzecz jego zachowania.

IMG_20200722_103325-768x1024
homepage-bg-img-01a

Główne realizacje stowarzyszenia

  1. Od marca 2022 do września 2022 zrealizowało grant związany z edukacją ekologiczną z Regionalnego Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2022 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zgodnie z założeniami przeprowadzono zajęcia w formie edukacji terenowej dla 2750 osób z województwa kujawsko-pomorskiego. Celem projektu było podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa województwa kujawsko-pomorskiego, kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec środowiska przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony środowiska, aktywizacja społeczeństwa poprzez tworzenie mechanizmów finansowania projektów z zakresu ochrony i kształtowania środowiska w ramach zrównoważonego rozwoju. Kwota sfinansowana przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wyniosła 100 000 zł. 

  2. Od lutego 2022 do sierpnia 2022 zrealizowało  grant w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Numer konkursu LGD: 1/G/2020 pod nazwą „Klub Seniora przy KPCEEiS„, którego celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem projektu było zorganizowanie działań edukacyjnych i motywacyjnych dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 2 osoby ze środowiska osób zagrożonych wykluczeniem, całkowity koszt projektu: 47 854,00 zł, kwota finansowania:45 222,42 zł

  3. Przeciwdziałanie emisjom – Otrzymaliśmy grant z Programu priorytetowego Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.  Program ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  Otrzymaliśmy kwotę 149 500 tys zł. Czas realizacji grantu to styczeń 2023 – grudzień 2023